لومن چیست؟ لومن نور مورد نیاز هر فضا
لومن چیست؟ لومن نور مورد نیاز هر فضا

شار نوری یا لومن چیست؟

لومن واحد سنجش روشنایی در سیستم بین المللی SI است و به میزان نور خارج شده از یک منبع نور در هر ثانیه و یا به عبارتی دیگر کل نور دریافت شده توسط یک جسم در هر ثانیه از یک منبع نوری گفته می شود. و با حرف یونانی فی [Φ] نشان داده می شود.

میزان روشنایی انواع لامپ ال ای دی، لامپ کم مصرف و به طور کل همه منابع نوری با واحد لومن ندازه گیری می شود. به این صورت که هرچه میزان لومن یک منبع نوری بیشتر باشد، مقدار نور ساطع شده از آن نیزبیشتر است.

عموم مردم این طور تصور می کنند که هرچه وات یک منبع رشنایی بیشتر باشد، نور بیشتری دارد، اما این تصور غلطی است و در زمان خرید لامپ لازم است به لومن ثبت شده بر روی کالا توجه شود

یک لامپ ۱۵ وات ال ای دی می تواند به اندازه یک لامپ ۱۰۰ وات رشته ای، یعنی چیزی حدود ۱۳۶۰ لومن نوردهی دارد.

 

مقایسه لومن انواع لامپ

مقایسه لومن انواع لامپ

 

میزان نور مورد نیاز برای روشن شدن هر محیط

محل مسکونی: معمولا برای هر متر مربع  ۱۰۰ تا ۲۰۰ لومن نیاز است تا فضا روشن شود. این میزان معادل است با ۱۰ تا ۲۰ وات لامپ رشته ای یا ۳ تا ۷ وات لامپ کم مصرف و یا ۱٫۵ تا ۳ وات لامپ ال ای دی

هر متر مربع انبار: ۵۰ تا ۱۰۰ لومن نور نیاز است که معادل است با ۵ تا ۱۰ وات لامپ رشته ای یا ۲ تا ۳٫۵ وات لامپ کم مصرف و یا ۱ تا ۲ وات ال ای دی.

هر متر مربع فضای باز: به ۳۰ تا ۶۰ لومن نور احتیاج است که معادل است با ۳ تا ۷ وات لامپ رشته ای یا ۱ تا ۲ وات کم مصرف و یا ۰٫۵ تا یک وات ال ای دی.

نور لامپ های مهتابی و کم مصرف تقریبا ۴ برابر است.

در مورد یک منبع نور  میزان شار نوری یا همان لومن ثابت شده و مشخص می باشد. شدت روشنایی نور را با دستگاهی به نام لوکس متر در هر نقطه از مکان مورد نظر مشخص می کنند.

روش بدست آوردن مقدار لومن

مقدار لومن یا نور تابیده شده از منبع نور، مجموع مقدار شار نوری قابل رویت ساطع شده از یک منبع نور در یک سطح بسته است با شعاع کره است. به این صورت که شدت نور تابیده شده از منبع در یک سطح کوچک را در مساحت آن سطح ضرب کرده و بر روی سطح بسته کل انتگرال گرفته می شود.

بنا بر این تعریف، در یک منبع نور نقطه ای که در تمام جهات به مقدار یکسان نور ساطع می کند، و در فاصله یک متری مقدار a کندلا نور از آن ساطع می شود، مقدار لومن برابر است با با ۴?a لومن. و در صورتی که مقدار لوکس در فاصله x متری از منبع اندازه گیری شود، مقدار لومن برابر برابر است با با ۴?(x^2)a لومن. گره نوری و یا گونیوفوتومتر ابزاری است که از آن جهت اندازه گیری این مقدار استفاده می کنند. به این صورت که یک منبع نور را در مرکز این کره (یا کره فرضی) قرار می دهند، سپس در تمام زوایا مقادیر لوکس حاصل از منبع نور محاسبه کی کنند، سپس مقادیر بدست آمده را به صورت نرم افزاری در مقدار سطح زوایه فضایی شان ضرب کرده و سپس با هم جمع می کنند. در عمل هرچه تعداد زوایای محاسبه شده بیشتر باشد، عدد بدست آمده دقیق تر بوده و نتیجه واقعی تر است.

یک لوکس شدت نور، معادل است با یک لومن نور که به یک متر مربع از سطح تابیده می شود. یعنی در صورتی که ۱۰۰۰ لومن نور بر روی یک متر مربع تابیده شود شدت روشنایی می شود ۱۰۰۰ لوکس، و در صورتی که همان ۱۰۰۰ لومن بر روی ۱۰ متر مربع تابیده شود شدت روشنایی ۱۰۰ لوکس خواهد بود.

اشتراک گذاری