تخفیف در قیمت برای فروش عمده و یا خرید همکار

آفتابی (زرد)
مهتابی (سفید)